مردی که کربنات کلسیم طیور خورد صد سال عمر کرد

منبع یون های کربنات کلسیم طیور مورد استفاده برای مخلوط ها باید حلالیت بالاتری داشته باشد و اثرات مخربی بر روی مواد بتن نداشته باشد.

این ماده همچنین باید در بازار تجاری موجود باشد و مقرون به صرفه باشد. بر اساس فاکتورهای ذکر شده در بالا، استات کلسیم برای این مطالعه انتخاب شد.

از مخمر خشک موجود تجاری به عنوان میکروارگانیسم استفاده شد. مخمر خشک به صورت بی هوازی در محیط های بدون اکسیژن تخمیر می شود. در طول متابولیسم، این میکروارگانیسم به یک منبع کربن آلی به عنوان منبع غذایی نیاز دارد.

کربنات

مخمر در حضور گلوکز (C6H12O6)، کربوهیدرات ها را از طریق تخمیر بی هوازی به دی اکسید کربن و الکل تبدیل می کند.
کربنات کلسیم یکی از بسیاری از ترکیبات زیست معدنی است که توسط ارگانیسم ها تولید می شود. از نظر کریستالوگرافی، کربنات کلسیم به سه شکل چند شکلی بی آب وجود دارد: کلسیت، آراگونیت و واتریت.

در پایداری ترمودینامیکی، کلسیت پایدارتر از آراگونیت است و واتریت کمترین آن را دارد. واتریت باعث شد که به راحتی به کلسیت تبدیل شود.

واتریت نقش اساسی در زندگی و سلامت بیولوژیکی دارد، اگرچه مقدار آن به مراتب کمتر از کلسیت و آراگونیت است.
بر اساس شرایط فوق، هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل موثر بر میزان بارش کربنات کلسیم از طریق فرآیند متابولیک میکروبی مخلوط‌های مخمری و کاربرد مواد زیستی برای ترمیم نشت آب در بتن بود.

شکل 1 فرآیند متابولیک میکروبی مخلوط های زیستی را نشان می دهد که باعث ایجاد رسوب کربنات کلسیم می شود. برای تسهیل رسوب کربنات کلسیم، سطح pH در مخلوط ها باید کنترل شود.

محلول بافر Tris (Tris-hydroxymethyl aminomethane) با عملکرد بافر قلیایی در این مطالعه استفاده شد. برای تنظیم شروع از اسید هیدروکلریک استفاده شد