نوعی صندلی پلاستیکی چهارپایه تاشو که موسیقی پخش می کند

گووالی و بودولوس دریافتند که ارتفاع میز و صندلی پلاستیکی چهارپایه تاشو بیشتر از حد مجاز برای اکثر کودکان است. در ایران نیز مطالعات عدم تطابق بین ابعاد بدن دانش آموزان و صندلی و میز کلاس را نشان داده است.

در مطالعه ای که توسط زارعی و همکاران انجام شد، ابعاد صندلی و ابعاد دانش آموزان تنها در پارامترهای طول میز تطابق داشتند. بیاتکشکولی و ناظریان گزارش کردند که ابعاد صندلی برای اکثر دانشجویان از حد مجاز بیشتر است.

مطالعات دیگر عدم تطابق بین ویژگی های صندلی های موجود و ابعاد آنتروپومتریک دانش آموزان را نشان داد. اگرچه مطالعات زیادی در سراسر جهان وجود دارد که در آن مبلمان کلاسی برای دانشجویان طراحی و توسعه داده شده است.

صندلی

اما مطالعات کمی در زمینه طراحی مبلمان برای دانشگاه های ایران انجام شده است. خانم و همکاران طراحی مبلمان صندلی برای تنظیمات کلاس درس بر اساس داده های آنتروپومتریک دانشجویان مقطع کارشناسی و مقداد و الانصاری مبلمان مدرسه ارگونومیک را برای دانش آموزان بحرینی طراحی کردند.

در برخی از مطالعات، محققان صندلی ها و مبلمان ارگونومیک را برای دانشجویان دانشگاه در سریلانکا و هند طراحی کردند (8، 9، 16). اویوول و همکاران طراحی مبلمان کلاسی ارگونومیک و قابل تنظیم برای دانش آموزان کلاس اولی در یک مدرسه ابتدایی (22).

در این مطالعات، طراحی صندلی مدرسه به طور سنتی بر اساس آنتروپومتری و بیومکانیک بدن انسان بوده است. مطالعات اندکی در زمینه طراحی مبلمان ارگونومیک برای محیط های آموزشی در این زمینه در ایران انجام شده است.

بسیاری از جنبه های طراحی از جمله نظرات و پیشنهادات کاربران این مبلمان در نظر گرفته نشده است. همچنین لازم به ذکر است که در این مطالعات از نرم افزار خاصی برای طراحی استفاده نشده است و تنها ابعاد و ویژگی های صندلی ارائه شده است.

آنتروپومتری دارای سه اصل اساسی است که در طراحی مبلمان مختلف بسته به نوع آنها مورد توجه قرار می گیرد. این اصول عبارتند از: “طراحی برای افراط” که می تواند بر اساس صدک 95 مرد یا طراحی بر اساس صدک 5 زن طراحی شود.

«طراحی برای محدوده قابل تنظیم» که هم می‌توان پنجمین ماده و هم 95 مرد را در نظر گرفت و این اصل توسط بسیاری از محققین در طراحی پیشنهاد شده است.

«طراحی برای میانگین» که هر زمان که استفاده از قابلیت تنظیم غیرعملی باشد استفاده می شود (9). این مطالعه از اصول «طراحی برای افراط» و «طراحی برای محدوده قابل تنظیم» برای طراحی قسمت‌های مختلف صندلی استفاده کرد.

این مطالعه با هدف طراحی و توسعه صندلی ارگونومیک و آنتروپومتریک برای دانش آموزان در محیط های آموزشی بر اساس ابعاد استاندارد انجام شد.